CIV Programmalijn 2: Onderzoek in practoraat

Practoraat Bio Sciences

Het CIV Bio Sciences wil in Programmalijn 2 een practoraat inrichten om, mede aan de hand van de projectactiviteiten en doelen, een lerende innovatiecultuur in het MLO op te bouwen. Een practoraat is een expertiseplatform, geleid door een practor. De kern betreft het ontwikkelen, verkennen van nieuwe beroepspraktijken ingebed in het onderwijs door praktijkgericht onderzoek, waarbij een (kwalitatieve) meerwaarde ontstaat voor het werkveld (de beroepspraktijk), de studenten (beter beroepsbekwaam en beter beroepsperspectief) en de docenten (professionalisering binnen het vakgebied) waardoor de uiteindelijke kwaliteit van het onderwijs verbetert.

Praktijkonderzoek

Het praktijkgericht onderzoek zal plaatsvinden op twee sporen:
1. Ontwikkelingen in het werkveld op de beroepspraktijk;
2. Onderwijsinnovatie passend bij de wensen uit het werkveld, docenten én studenten.

Vorm en inhoud van de samenwerking in het practoraat zullen zich gaandeweg ontwikkelen. Deze programmalijn kent een sterke wisselwerking met programmalijn 1 (co-creatie hybride en flexibel onderwijs), programmalijn 3 (versterken imago beroep en sector) en het CIV Bio Sciences deelproject Ecosysteem Leven Lang Ontwikkelen, opdat relevante bevindingen uit het netwerk hun weg vinden naar het practoraat en vice versa. CIV onderwijs- en bedrijfspartners nemen typisch deel aan de activiteiten. Ook zal nauw worden samengewerkt met de ROC’s, lectoraten van Hogeschool Leiden en het LCAB, met name waar het onderzoek naar werkveldontwikkelingen betreft. Bij het onderzoek naar onderwijsinnovatie wordt gebouwd op bestaande practoraten, zoals die van mboRijnland.

Onderzoeksvragen?
De practor zal samen met de CIV-partners op zoek gaan naar onderzoeksvragen die voor hen relevant zijn. Te denken valt aan de volgende thema’s en vragen:

 • Werving studenten: Welke persona’s kiezen voor laboratoriumtechniek? Kunnen we een wervingsstrategie opstellen op basis van de drijfveren van de persona’s en zo meer (zij-)instroom realiseren?
 • Schaarste: Kunnen we de personeelstekorten aanpakken door te matchen op basis van mind- of skillset?
 • Doorlopende leerlijn: Hoe versterken we de doorlopende leerlijn van vmbo naar het mbo ten bate van het vergroten van de instroom in het MLO?
 • Kennisdeling: hoe kunnen, we met inachtneming van de vertrouwelijkheid van de inhoud en uitvoering van bedrijfsmatige processen en bedrijfseigen protocollen, kennis (en faciliteiten) delen en behouden?
 • Functie- en opleiding differentiatie: Komen functieomschrijvingen in de bedrijven en kwalificatiedossiers van opleidingen overeen? Geeft het samen optrekken van opleidingen en bedrijven aanleiding tot andere functieprofielen en -eisen binnen het kwalificatiedossier?
 • Digitalisering: Hoe beïnvloeden nieuwe technologieën zoals robotisering, automatisering en het werken met big data en kunstmatige intelligentie (AI) het beroep van analist?Samenwerken, samen leren: Hoe kunnen we multidisciplinair en multilevel samenwerken en het leren van elkaar in de keten faciliteren en versterken?

Beoogde resultaten

 1. Onderzoek: het practoraat verricht samen met de partners praktijkonderzoek op de twee lijnen werkveldontwikkelingen en onderwijsontwikkelingen. Tenminste 4 onderzoeksprojecten afgerond;
 2. Kennisdeling: Resultaten uit het onderzoek dienen als input voor onderwijsinnovatie ten bate van studenten, docenten en werkveld in programmalijn 1. Middels het practoraat zien tenminste twee publicaties het licht, zijn twee symposia en een practorale rede georganiseerd;
 3. Stimuleren van onderzoekend vermogen bij studenten en docenten: Opzetten van leertraject in het doen van praktijkgericht onderzoek voor (alle) aankomend analisten en (ca. tien) mbo docenten.

Gerelateerde projecten

 • Practor en practoraatplan
  Practor Bio Sciences 1 mei 2023 is Rianne Veldt-Meijer, docent chemie/biochemie bij het Middelbaar Laboratoriumonderwijs, gestart als practor Bio Sciences. Rian...
 • Centrum voor Innovatief Vakmanschap Bio Sciences
  Regio Holland Rijnland en Leiden onderscheiden zich economisch en maatschappelijk door een sterke Life Sciences & Health (LSH) sector. Onderwijs en beroepen...