Ecosysteem Leven Lang Ontwikkelen

Vanuit de ambitie een Innovatie District te zijn, is er op het Leiden Bio Science Park alle aanleiding om op het gebied van menselijk kapitaal meer en beter met elkaar te gaan samenwerken. Dit project betreft het tot stand brengen van een ecosysteem dat de organisatie van het Leven Lang Ontwikkelen (LLO) realiseert op mbo en hbo niveau. Partners vanuit bedrijfsleven, overheid en onderwijs, aangesloten bij het CIV Bio Sciences, gaan gezamenlijk op expeditie op dit nog grotendeels onontgonnen gebied! Het project is onderdeel van het gehele Human Capital Agenda programma op het LBSP.

Aanleiding
In 2020 brachten de ministeries van EZK en VWS een actieprogramma uit voor de topsector Life Science & Health. Daarin wordt geconstateerd dat deze sector al sterk is maar nog veel te winnen heeft door ‘synergie, het bevorderen van teamplay op de verschillende niveaus en de creatie van meer samenhang’. In dit nationale actieplan wordt ook het belang van ontwikkeling van menselijk kapitaal benadrukt. Hierin krijgt, behalve onderzoek, ook onderwijs en bij- na- en herscholing op mbo en hbo niveau aandacht. Ook wordt de gebrekkige samenwerking, en dus het gemis van opbrengst daarvan, genoemd daar waar te veel vanuit concurrerende belangen wordt gedacht. De oproep is om learning communities te vormen ‘waarin mensen uit verschillende disciplines en met verschillende opleidingsniveaus van en met elkaar leren’

Activiteiten

  • Learning community: om snel en doeltreffend te kunnen anticiperen op de vraag vanuit de bedrijven op het LBSP wordt vraag en aanbod in kaart gebracht en vertaald naar passende cursussen en trainingen voor professionals.  Er wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen op het gebied van human resource management, zoals talentmanagement en innovatief werkgeverschap in de bio sciences sector.
  • Loket Leven Lang Ontwikkelen: Opzetten van een gezamenlijk loket van het arsenaal aan mogelijkheden voor bij- en nascholing.
  • Bij- en nascholingstrajecten: Ontwikkelen en uitvoeren van bij- en nascholingstrajecten op door de partners benoemde thema’s. De Biotech Training Facility en het Centrum Bioscience en Diagnostiek, de contractpoot van de Hogeschool Leiden, spelen hier een hoofdrol.
  • Shared facilities: Om het verwachte tekort aan ‘shared facilities’ op te vangen leveren bedrijven een bijdrage aan het beschikbaar stellen van apparaten, machines en labruimte.

Partners
mboRijnland, Hogeschool Leiden, Stichting LBSP, Janssens Biologics, BaseClear, LUMC, Biotech Training Facility, BioPartner, Technolab, Randstad, Gemeente Leiden, Holland Rijnland, EBZ/provincie Zuid Holland

Funding
Voor dit project (deelakkoord) is een subsidie ontvangen uit het Human Capital Akkoord Zuid-Holland.

Waar denk je aan bij Leven Lang Ontwikkelen (LLO)?

Wat kan jouw werkgever/omgeving concreet bijdragen aan LLO?

Contact/Meedoen?
Programma manager/ Community Manager: Sandra Migchielsen smigchielsen@mborijnland.nl

Gerelateerde projecten