Verslag van werksessies

Op 18 februari en 1 april 2021 vonden er online werksessies plaats. Lees hieronder het verslag van beide werksessies.

Verslag werksessie 18 februari
Op 18 februari kwamen docenten, onderwijsontwerpers en managers uit MBO en HBO laboratoriumonderwijs in een online werksessie bij elkaar. Vertegenwoordigers van het MLO van mbo Rijnland en de faculteit Science & Technology van Hogeschool Leiden verkenden de programmalijn vraaggericht excellent onderwijs. Om te beginnen inventariseerden zij wat er al aan innovatieve samenwerking met bedrijven is. Het MLO voert verschillende samenwerkingsprojecten uit in het kader van de zogenaamde Kwaliteitsagenda. Behalve Janssen en Kite Pharma zijn ook bedrijven uit de groene en chemische sectoren partners. Daarnaast heeft het onderdeel Bio Informatica zijn intrede gedaan in het curriculum.

Binnen het HBO werken vooral de studierichtingen Bio Medisch en Bio Informatica aan opdrachten vanuit het beroepenveld binnen het eigen fieldlab LCAB (Leiden Centre for Applied Bioscience). De minor regenerative medicine is het meest recente voorbeeld van innovatie in het curriculum. 

De contractpoot van de faculteit, het CBD (Centrum Bioscience en Diagnostiek) verzorgt bij- en nascholingen op maat, ook in company. Bovendien verzorgt het trainingen voor docenten uit MBOen HBO om bij te blijven in eigen vakgebied. 

Alle aanwezigen zagen mogelijkheden om de samenwerking met bedrijven te intensiveren . Als voorbeelden werden genoemd:

 • Vanuit het beroepenveld authentieke opdrachten in het onderwijs brengen;
 • Het onderwijs ook naar buiten de school brengen, de bedrijven in. Met elkaar fysieke experimenteer ruimte maken;
 • Uitvoering van die opdrachten in teams van verschillend opleidingsniveau;
 • Gastcolleges vanuit en excursies naar bedrijven;
 • Functies en opleiding/scholing met elkaar vergelijken en gezamenlijk talent management ontwikkelen;
 • Oefenen met datasets vanuit de bedrijven;
 • Internationale stages bij mulitinationals.

Aanwezigen benadrukten dat hiervoor wederkerigheid een voorwaarde is; bedrijven moeten willen investeren in onderwijs en scholing en daarmee een zekere mate van toegankelijkheid aan de dag leggen. Er was begrip voor de eigenbelangen per bedrijf maar op het gebied van Human Capital zou samenwerking gevonden moeten kunnen worden.

Verslag werksessie 1 april
Op 1 april 2021 vonden er twee bijeenkomsten plaats van het CIV Bio Sciences. Om te beginnen kwam de stuurgroep voor het eerst bij elkaar. Later op de middag troffen vertegenwoordigers van onderwijs en bedrijfsleven elkaar in de derde werksessie – nu over de programmalijn “Practoraat”. 

Stuurgroep
De stuurgroep bestaat uit de partners van het eerste uur: de stichting Leiden Bio Science Park, Janssen Biologics, BaseClear/Ondernemersvereniging Bio Science Park, gemeente Leiden, Hogeschool Leiden en mboRijnland. Deze groep verkende allereerst vast wat haar taken en verantwoordelijkheden zijn. De route naar de subsidie aanvraag bij het Regionaal Investeringsfonds, waarmee programmamanager, practor en projectleiders gefinancierd kunnen worden, was een tweede belangrijk agendapunt. De voorbereidende gesprekken met aanstaande partners worden in de maand april afgerond. Tijdens de online werkconferentie op 26 mei worden de samenwerkingsovereenkomsten getekend. De stuurgroepleden gaven advies over het koppelen van initiatieven en de benadering van nog meer eventuele partners. Zo zijn er gesprekken met de provincie Zuid-Holland over een mogelijk deelakkoord rond de programmalijn Leven Lang Ontwikkelen, iets wat ook binnen het programma van de stichting LBSP prominent op de agenda staat. Over dat startups op het park een plaats moeten krijgen in het CIV zijn alle betrokkenen het eens.

Werksessie practoraat
Deze sessie was anders van opzet dan voorgaande. Drie inleiders lieten hun licht schijnen over het fenomeen practoraat in het algemeen en die voor een CIV Bio Sciences is het bijzonder. Jorick Scheerens (coördinator Stichting Practoraten), Désirée Bierlaagh (practor Welzijn en Zorg 2030) en Walter Zuijderduin – programmamanager Leiden Centre for Applied Bioscience (LCAB ) – van de Hogeschool Leiden voerden het woord en nodigden de andere aanwezigen uit tot gesprek. Jorick benadrukte dat in de plannen voor een practoraat ook de duurzaamheid van de opbrengsten ervan zichtbaar moet zijn. Het gaat om onderzoek dat de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt op de langere termijn dient. Desiree stelde dat er zonder onderzoek geen innovatie mogelijk is en werd daarin ondersteund door aanwezigen: “Innoveren is leren – want je loopt vaak genoeg vast en wilt voorbij die doodlopende einden”. Walter schetste welke rollen een practor zou moeten kunnen spelen – die van verbinder, docent en onderzoeker.

Aanwezigen gaven aandachtspunten mee aan de kwartiermakers, schrijvers van het activiteitenplan voor het CIV: 

 • Denk aan het meenemen van studenten in praktijkgericht onderzoek. Het is bekend dat veel innovatie mislukt door gebrek aan betrokkenheid van betrokkenen;
 • Laten we ook de startups, vaak innovators bij uitstek, meenemen;
 • Kijk door de bril van het beroepenveld, niet alleen door die van het curriculum;
 • Onderzoek is ook iets voor MBO-ers, om nieuwsgierig te zijn hoef je geen HBO-er te zijn;
 • Misschien is er behoefte aan een Associate Degree (opleiding niveau 5, tussen MBO en HBO)

De laatste sessie, over een ecosysteem van Leven Lang Ontwikkelen, is er een en petit comité. De eerdere sessies gaven hierover al veel wat input. Daarmee werken de CIV kwartiermakers en Maria Plug, manager van het Centrum Bioscience en Diagnostiek (CBD) van de Hogeschool Leiden, aan het betreffende hoofdstuk in het activiteitenplan. Dat wordt vervolgens voorgelegd aan vertegenwoordigers van de andere partners.

Gerelateerd nieuws